Delegering av myndighet til Kystverket etter forskrift om adgang til og opphold på norsk territorium under fredsforhold for fremmede militære og sivile statsfartøyer

DatoFOR-2014-12-01-1499
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2014 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
EndrerFOR-2013-02-25-231, FOR-2000-12-12-1700
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1996-03-01-227, FOR-1997-05-02-396-§6, jf. LOV-1989-06-16-59-§13, jf. LOV-2014-08-15-61-§6, jf. LOV-1914-08-18-3-§1, jf. LOV-2003-06-27-57-§2, LOV-2003-06-27-57-§3
Kunngjort05.12.2014   kl. 15.50
KorttittelDeleg. til Kystverket om adgang for fremmede fartøyer

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 1. desember 2014 med hjemmel i delegeringsvedtak 1. mars 1996 nr. 227 og forskrift 2. mai 1997 nr. 396 om adgang til og opphold på norsk territorium under fredsforhold for fremmede militære og sivile statsfartøyer § 6 tredje punktum.

I

Med hjemmel i forskrift 2. mai 1997 nr. 396 om adgang til og opphold på norsk territorium under fredsforhold for fremmede militære og sivile statsfartøyer § 6 tredje punktum delegerer Samferdselsdepartementet myndighet til Kystverkets hovedkontor til å fatte enkeltvedtak, overfor fremmede militære og sivile statsfartøyer, om plikt til å bruke los, av hensyn til trygg ferdsel, ved seilas i norske indre farvann og i sjøterritoriet. Kystverkets hovedkontor kan delegere myndigheten videre.

II

Vedtaket trer i kraft 1. januar 2015. Samtidig oppheves delegeringsvedtak 25. februar 2013 nr. 231 og delegeringsvedtak 12. desember 2000 nr. 1700.