Delegering av myndighet til å fastsette regionale krav til jordarbeiding til fylkesmannen etter jordlova § 11

DatoFOR-2014-12-19-1818
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2014 hefte 18
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-05-12-23-§11, FOR-1995-05-12-413
Kunngjort06.01.2015   kl. 11.00
KorttittelDel. av myndighet etter jordlova § 11

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 19. desember 2014 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 11, jf. delegeringsvedtak 12. mai 1995 nr. 413. 

Landbruks- og matdepartementets myndighet etter lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 11 delegeres til fylkesmannen, for så vidt gjelder å fastsette regionale krav til bestemte jordarbeidingsrutiner eller tiltak for jord på landbrukseiendommer som ligger i et område med erosjonsfare og innenfor nedbørsfelt til sårbart vassdrag eller sårbart kystområde.