Delegering av myndighet til landets fylkesmenn om fritak fra forvaltningsmessig taushetsplikt etter tvisteloven § 22-3 og straffeprosessloven § 118 for personell som arbeider innenfor rammen av introduksjonsloven

DatoFOR-2015-03-24-416
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 4
Ikrafttredelse24.03.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-90-§22-3, LOV-1981-05-22-25-§118, LOV-1981-05-22-25-§230, LOV-1967-02-10-§13, LOV-2003-07-04-80
Kunngjort30.04.2015   kl. 13.15
Rettet01.04.2016 (Tilordnet nytt departement)
KorttittelDeleg. av myndighet til landets fylkesmenn

Hjemmel: Fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (nå Justis- og beredskapsdepartementet) 24. mars 2015 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) § 22-3 og lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) § 118 og § 230.
Rettelser: 01.04.2016 (Tilordnet nytt departement). 

BLDs myndighet til å frita fra lovbestemt taushetsplikt etter lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) § 22-3 og lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangen i straffesaker (Straffeprosessloven) § 118 og § 230, delegeres med dette til landets fylkesmenn. Delegeringen begrenser seg til å gjelde fritak fra taushetsplikt etter lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 13 og opplysninger eller forhold noen har fått kjennskap til i forbindelse med tjeneste eller arbeid etter lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven).

Vedtaket trer i kraft straks.