Fastsetting av Sivilt beredskapssystem (SBS). Delegering av myndighet

DatoFOR-2015-04-10-347
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 4
Ikrafttredelse10.04.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1950-12-15-7-§18, LOV-1814-05-17-§3
Kunngjort14.04.2015   kl. 15.20
KorttittelFastsetting av Sivilt beredskapssystem. Delegering

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 10. april 2015 med hjemmel i lov 15. desember 1950 nr. 7 om særlege rådgjerder under krig, krigsfare og liknende forhold § 18 og Kongeriket Norges Grunnlov 17. mai 1814 § 3. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet 

1.Sivilt beredskapssystem (SBS) fastsettes i samsvar med vedlagte forslag.1
2.Departementene og Statsministerens kontor delegeres myndighet til å foreta nødvendige endringer og oppdateringer i beredskapstiltakene i kapittel 3 i SBS innenfor sine ansvarsområder, med mindre endringene er prinsipielle.
3.Justis- og beredskapsdepartementet delegeres myndighet til å videreutvikle, oppdatere og gjøre endringer i øvrige kapitler i SBS, med mindre endringene er prinsipielle.
4.Kongelig resolusjon av 29. april 2005 om fastsettelse av Sivilt beredskapssystem2 oppheves.
1Vedlegget er gradert BEGRENSET iht. sikkerhetsloven § 11 og § 12 og unntatt offentlighet etter offentlighetslova § 13.
2Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend. Lovdatas anm.