Fastsetting av Beredskapssystem for forsvarssektoren (BFF 2015). Delegering av myndighet

DatoFOR-2015-04-10-348
DepartementForsvarsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 4
Ikrafttredelse10.04.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1950-12-15-7-§18, LOV-1814-05-17-§3
Kunngjort14.04.2015   kl. 15.20
KorttittelFastsetting av BFF. Delegering av myndighet.

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 10. april 2015 med hjemmel i lov 15. desember 1950 nr. 7 om særlige rådgjerder under krig, krigsfare og liknende forhold § 18, jf. Kongens instruksjonsmyndighet jf. Kongeriket Norges Grunnlov 17. mai 1814 § 3. Fremmet av Forsvarsdepartementet. 

1.Beredskapssystem for forsvarssektoren (BFF 2015) fastsettes i samsvar med fremlagt forslag.1
2.Forsvarsdepartementet delegeres myndighet til å foreta nødvendige endringer i BFF med mindre det fører til prinsipielle endringer i Nasjonalt beredskapssystem.
3.Kongelig resolusjon av 29. april 20052 oppheves.
1Vedlegget er gradert BEGRENSET iht. sikkerhetsloven § 11 og § 12 jf. offentleglova § 13.
2Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend. Lovdatas anm.