Kompetanse og rapporteringsplikt etter sjøloven § 223

DatoFOR-2015-05-12-467
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 5
Ikrafttredelse12.05.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1994-06-24-39-§223, LOV-2015-05-12-30
Kunngjort12.05.2015   kl. 14.30
KorttittelKompetanse og rapporteringsplikt etter sjøl. § 233

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 12. mai 2015 med hjemmel i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) § 223 og lov 12. mai 2015 nr. 30 om endringer i sjøloven (erstatningsansvar ved transport av farlig gods m.m.) del II nr. 3. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet. 

Departementets kompetanse etter sjøloven § 223 legges til Nærings- og fiskeridepartementet.

Rapporteringsplikten etter sjøloven § 223 gjelder for gods som mottas fra og med 1. januar 2016.