Delegering av myndighet til Politidirektoratet etter politiloven § 20 sjette ledd

DatoFOR-2015-05-20-522
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 5
Ikrafttredelse01.07.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-08-04-53-§20
Kunngjort22.05.2015   kl. 15.20
KorttittelDeleg. av myndighet til Politidir etter politiloven § 20

Hjemmel: Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 20. mai 2015 med hjemmel i lov 4. august 1995 nr. 53 om politiet (politiloven) § 20 sjette ledd. 

Med virkning fra 1. juli 2015 delegeres myndighet etter politiloven § 20 sjette ledd til å gi nærmere regler om uniform fra Justis- og beredskapsdepartementet til Politidirektoratet, dog slik at saker innkommet Justis- og beredskapsdepartementet før dette tidspunkt også kan avgjøres av departementet.

Saker av prinsipiell karakter og mer omfattende endringer i politiuniformens profil skal fortsatt forelegges for Justis- og beredskapsdepartementet for godkjenning. Departementet ber for øvrig om å bli holdt orientert om direktoratets endringer av uniformsreglementet.

Denne delegeringen av myndighet erstatter den myndigheten som ble gitt til Justis- og beredskapsdepartementet ved kongelig resolusjon 5. august 1994.1

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend. Lovdatas anm.