Delegering av myndighet til kommunen og fylkesmannen etter plantevernmiddelforskriften

DatoFOR-2015-05-28-555
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2015 hefte 5
Ikrafttredelse01.06.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§8, LOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§18, LOV-2003-12-19-124-§23, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-01-16-93, FOR-2015-05-06-455-§9, FOR-2015-05-06-455-§18, FOR-2015-05-06-455-§19, FOR-2015-05-06-455-§22
Kunngjort02.06.2015   kl. 14.00
KorttittelDeleg. av myndighet etter plantevernmiddelforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 28. mai 2015 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 8, § 12, § 15, § 18 og § 23, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 16. januar 2004 nr. 93, jf. forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler § 9 første ledd, § 18 første ledd, § 19 andre ledd og § 22 andre ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XX kap. I (direktiv 2009/128/EF). 

Mattilsynet delegerer med dette følgende myndighet til samtlige av landets kommuner og fylkesmenn:

-Myndighet til å holde eksamen og utstede autorisasjonsbevis for plantevernmidler, herunder å sørge for at det arrangeres autorisasjonskurs jf. forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler § 10 første ledd, jf. § 9.

Mattilsynet delegerer med dette følgende myndighet til samtlige av landets kommuner:

-Myndighet til å fatte vedtak om tillatelse til spredning av plantevernmidler fra luftfartøy jf. forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler § 18 første ledd jf. § 17 annet ledd.
-Myndighet til å fatte vedtak om tillatelse til spredning av plantevernmidler i kantsoner og på åkerholmer som ledd i skjøtselen av kulturlandskapet, jf. forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler § 19 annet ledd.
-Myndighet til å fatte vedtak om tillatelse til å spre plantevernmidler på sprøytefelt i utmark som er 15 dekar eller større, jf. forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler § 22 annet ledd.

Vedtaket trer i kraft fra 1. juni 2015.