Delegering av forskriftsmyndighet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap etter brann- og eksplosjonsvernloven § 10 fjerde ledd og § 20a andre og tredje ledd

DatoFOR-2015-06-01-580
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 5
Ikrafttredelse01.06.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§10, LOV-2002-06-14-20-§20a
Kunngjort05.06.2015   kl. 14.00
KorttittelDeleg. av myndighet til DSB etter brann- og eksplosjonsvernloven

Hjemmel: Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 1. juni 2015 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 10 fjerde ledd og § 20a andre og tredje ledd. 

Justis- og beredskapsdepartementet fatter med dette vedtak om at departementets myndighet til å gi forskrifter etter lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 10 fjerde ledd og § 20a andre og tredje ledd delegeres til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.