Fullmakt for Kommunal- og moderniseringsdepartementet til å fastsette og vedlikeholde designprogrammet for departementene

DatoFOR-2015-06-12-649
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 6
Ikrafttredelse01.07.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort18.06.2015   kl. 15.00
KorttittelFullmakt for KMD til å fastsette designprogram for dep.

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 12. juni 2015. Fremmet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

1.Kongelig resolusjon 9. oktober 19961 om fastsettelse av grafisk designprogram for departementene og for regjeringens dokumenter til Stortinget oppheves med virkning fra 1. juli 2015.
2.Kommunal- og moderniseringsdepartementet gis fullmakt til å fastsatte et revidert designprogram for departementene, samt gjøre nødvendige tilpasninger i fremtiden. Prinsipielle spørsmål vedrørende utforming av regjeringens dokumenter til Stortinget skal forelegges Statsministerens kontor før beslutning.
1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend. Lovdatas anm.