Delegering av myndighet etter motorferdselloven § 12b fjerde ledd til Miljødirektoratet

DatoFOR-2015-06-18-1923
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2016 hefte 15
Ikrafttredelse18.06.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§12b
Kunngjort18.11.2016   kl. 14.50
KorttittelDeleg. av myndighet etter motorferdselloven § 12b til Miljødirektoratet

Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 18. juni 2015 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) § 12b fjerde ledd. 

Stortinget vedtok 7. mai 2015 endringer i motorferdselloven, herunder en ny bestemmelse om overtredelsesgebyr i § 12b. Av § 12b fjerde ledd følger det at departementet i forskrift skal gi nærmere regler om overtredelsesgebyrets størrelse og saksbehandlingen.

Klima- og miljødepartementet delegerer med dette myndigheten til å fastsette forskrift etter § 12b fjerde ledd til Miljødirektoratet. Delegeringen omfatter også myndighet til å foreta endringer i forskriften.

I den grad forskrift eller endringer i denne skal forelegges for berørte departementer, foretas departementsforeleggelse av Klima- og miljødepartementet.