Delegering av Kongens myndigheit til Kulturdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet etter lov 3. mars 1972 nr. 5 om arv m.m. § 46 første og andre ledd og § 47

DatoFOR-2015-06-19-667
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 6
Ikrafttredelse19.06.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1972-03-03-5-§46, LOV-1972-03-03-5-§47
Kunngjort19.06.2015   kl. 15.20
KorttittelDeleg. myndigheit til KUD og KMD etter arvelova

Heimel: Fastsett ved kgl.res. 19. juni 2014 med heimel i lov 3. mars 1972 nr. 5 om arv m.m.) § 46 første og andre ledd og § 47. Fremja av Justis- og beredskapsdepartementet. 

Delegering av Kongens myndigheit etter lov 3. mars 1972 nr. 5 om arv § 46 første ledd til Kulturdepartementet.

Delegering av Kongens myndigheit etter lov 3. mars 1972 nr. 5 om arv § 46 andre ledd og § 47 til Kommunal- og moderniseringsdepartementet.