Overføring av myndighet etter lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

DatoFOR-2015-06-19-670
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 6
Ikrafttredelse19.06.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-27-71-§8-1, FOR-2006-12-15-1446
Kunngjort19.06.2015   kl. 15.20
KorttittelOverf. myndighet etter plan- og bygningsloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 19. juni 2015 med hjemmel i lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) § 8-1. Fremmet av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

I

1.Overføring av myndighet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til Klima- og miljødepartementet etter plan- og bygningsloven kapittel 8 for behandling av de regionale vannforvaltningsplanene.
2.Delegering av Kongens myndighet etter forskrift 15. desember 2006 nr. 1446 om rammer for vannforvaltningen § 29 til Klima- og miljødepartementet.

II

Endringene trer i kraft straks.