Delegering av myndighet etter jernbaneloven § 6a fra Samferdselsdepartementet til Statens jernbanetilsyn

DatoFOR-2015-06-30-827
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 8
Ikrafttredelse01.07.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-100-§6a
Kunngjort07.07.2015   kl. 15.00
KorttittelDeleg. av myndighet etter jernbaneloven

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 30. juni 2015 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 6a.

I

Departementets myndighet etter jernbaneloven § 6a til å fastsette forskrift om sikring mot tilsiktede uønskede handlinger, herunder bestemmelser om kriseledelse, om taushetsplikt og om hvilke virksomheter som skal omfattes av forskriften, delegeres fra Samferdselsdepartementet til Statens jernbanetilsyn.

II

Delegeringen trer i kraft 1. juli 2015.