Delegering av myndighet til Justis- og beredskapsdepartementet etter straffeprosessloven § 239

DatoFOR-2015-09-04-1031
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 10
Ikrafttredelse04.09.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2015-09-04-87-§239a, LOV-2015-09-04-87-§239f
Kunngjort08.09.2015   kl. 1500
KorttittelDeleg. av myndighet til JD etter strpl. § 239

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 4. september 2015 med hjemmel i lov 4. september 2015 nr. 87 om endringer i straffeprosessloven (avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner) § 239 a femte ledd og § 239 f tredje ledd. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet. 

Delegering av Kongens myndighet etter straffeprosessloven § 239 a femte ledd og § 239 f tredje ledd til Justis- og beredskapsdepartementet.