Delegering av myndighet til kommunen etter forskrift om floghavre

DatoFOR-2015-09-24-1097
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2015 hefte 11
Ikrafttredelse01.10.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§13, LOV-2003-12-19-124-§18, LOV-2003-12-19-124-§23, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-01-16-93, FOR-2015-06-22-752-§13
Kunngjort29.09.2015   kl. 15.00
KorttittelDeleg. til kommunen etter forskrift om floghavre

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 24. september 2015 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 13, § 18 og § 23, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 16. januar 2004 nr. 93, jf. forskrift 22. juni 2015 nr. 752 om floghavre § 13 tredje ledd. 

Mattilsynet delegerer følgende myndighet til alle landets kommuner:

-Myndighet til å utføre første års offentlig kontroll når det anmodes om at landbrukseiendom fjernes fra det offentlige floghavreregisteret, jf. forskrift 22. juni 2015 nr. 752 om floghavre § 13 tredje ledd, jf. første ledd og § 14.

Delegeringen trer i kraft 1. oktober 2015.