Delegering av myndighet til Jernbaneverket til å begjære påtale på statens vegne

DatoFOR-2015-09-25-1103
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 11
Ikrafttredelse01.10.2015
Sist endret
EndrerFOR-1999-06-14-697
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-05-22-25-§81a
Kunngjort29.09.2015   kl. 15.00
KorttittelDeleg. av myndighet til Jernbaneverket

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 25. september 2015 med hjemmel i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) § 81a. 

Med hjemmel i straffeprosessloven § 81a første ledd delegerer Samferdselsdepartementet myndighet til Jernbaneverkets hovedkontor til å begjære påtale i forhold som ligger under Jernbaneverkets område og til å utøve de beføyelser som tilligger fornærmede etter straffeprosessloven kapittel 29 (borgerlige rettskrav).

Vedtaket trer i kraft 1. oktober 2015. Fra samme dato oppheves vedtak 14. juni 1999 nr. 697 om delegering av myndighet til jernbaneverket til å begjære påtale på statens vegne.