Delegering av myndighet etter småbåtloven § 40 fjerde ledd andre punktum

DatoFOR-2015-09-28-1100
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2015 hefte 11
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1998-06-26-47-§40
Kunngjort29.09.2015   kl. 15.00
Rettet07.10.2015 (endret vedtaksdato)
KorttittelDeleg. av myndighet etter småbåtloven

Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 28. september 2015 med hjemmel i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter (småbåtloven) § 40 fjerde ledd annet punktum.
Rettelser: 07.10.2015 (endret vedtaksdato). 

Med hjemmel i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter (småbåtloven) § 40 fjerde ledd annet punktum gis kommunene myndigheten til i særlige tilfeller, der hensynet til natur, næring, sikkerhet eller støy tilsier det, å forby eller begrense bruk av vannscootere eller lignende mindre motordrevne fartøyer i andre områder enn de som er nevnt i forskrift 21. juni 2013 nr. 701 om bruk av vannscooter og lignende § 4.

Delegeringsvedtaket trer i kraft 1. januar 2016.