Delegering av myndighet etter naturmangfoldloven

DatoFOR-2015-10-09-1178
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2015 hefte 12
Ikrafttredelse09.10.2015
Sist endret
EndrerFOR-2012-12-14-1229, FOR-2009-06-19-705, FOR-2014-06-13-738, FOR-2015-04-24-407, FOR-2010-06-18-843, FOR-2013-09-27-1177, FOR-2010-06-04-772, FOR-2013-10-04-1181, FOR-2015-08-21-983, FOR-2012-06-22-606
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-100
Kunngjort13.10.2015   kl. 15.00
KorttittelDeleg. av myndighet etter naturmangfoldloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 9. oktober 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). Fremmet av Klima- og miljødepartementet. 

Myndighet etter lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) legges til Klima- og miljødepartementet for følgende bestemmelser:

-§ 17a første ledd
-§ 17a tredje ledd
-§ 18 første ledd
-§ 18 tredje ledd første punktum
-§ 18 tredje ledd tredje punktum
-§ 19
-§ 20 annet ledd
-§ 20 tredje ledd
-§ 21 annet ledd
-§ 21 tredje ledd
-§ 22
-§ 23 tredje ledd
-§ 26
-§ 27 første ledd
-§ 28 fjerde ledd hva gjelder forskrift om hindring av spredning av fremmede organismer via ballastvann og sedimenter fra skip
-§ 34 sjette ledd
-§ 44 første ledd tredje punktum
-§ 52 tredje ledd
-§ 62 annet ledd tredje punktum
-§ 63
-§ 64
-§ 65
-§ 67
-§ 68 hva gjelder myndigheten til å foreta endringer av hvilken informasjon om enkeltvedtak som skal registreres i Miljøvedtaksregisteret og hvordan enkeltvedtak skal stedfestes, jf. forskrift om Miljøvedtaksregisteret § 4 annet og tredje ledd
-§ 69
-§ 70 annet ledd
-§ 71 første ledd
-§ 72 tredje ledd
-§ 73 første ledd
-§ 74 første ledd
-§ 74 annet ledd annet punktum
-§ 77.

Dette erstatter tidligere delegeringsvedtak som angitt.