Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 20. oktober 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven), jf. delegeringsvedtak 9. oktober 2015 nr. 1178. 

Myndighet etter lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) delegeres til Miljødirektoratet for følgende bestemmelser:

-§ 17a første ledd
-§ 17a tredje ledd
-§ 18 første ledd for enkeltvedtak om uttak av lakse- og innlandsfisk og forskrift eller enkeltvedtak om uttak av vilt (omfatter ikke rovvilt)
-§ 18 tredje ledd første punktum for uttak av lakse- og innlandsfisk og vilt
-§ 18 tredje ledd tredje punktum for vilt (omfatter ikke rovvilt)
-§ 20 annet ledd
-§ 21 annet ledd
-§ 22
-§ 34 sjette ledd
-§ 44 første ledd tredje punktum
-§ 44 annet ledd
-§ 44 femte ledd annet punktum
-§ 45 første ledd
-§ 45 tredje ledd fjerde punktum
-§ 51 første ledd annet punktum
-§ 62 annet ledd tredje punktum (omfatter også myndigheten til å revidere nasjonalpark-/verneområdestyrenes vedtekter og forvalternes stillingsinstruks)
-§ 63
-§ 64
-§ 65
-§ 67
-§ 68 hva gjelder myndigheten til å foreta endringer av hvilken informasjon om enkeltvedtak som skal registreres i Miljøvedtaksregisteret og hvordan enkeltvedtak skal stedfestes, jf. forskrift om Miljøvedtaksregisteret § 4 annet og tredje ledd
-§ 69
-§ 70 annet ledd
-§ 71 første ledd
-§ 72 tredje ledd
-§ 73 første ledd
-§ 74 første ledd
-§ 77 hva gjelder myndighet til å oppheve fredning av trær og myndighet etter delegeringsvedtak 3. november 1988 nr. 4324.

Delegeringene trer i kraft straks og erstatter tidligere delegeringer etter samme bestemmelser. Delegeringene er ikke til hinder for at departementet kan utøve myndighet etter bestemmelsene.