Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 13. november 2015 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsselskaper, pensjonsforetak og deres virksomhet mv. (forsikringsvirksomhetsloven). Fremmet av Finansdepartementet. 

Kongens myndighet etter følgende bestemmelser i forsikringsvirksomhetsloven1 delegeres til Finansdepartementet: 

§ 1-1 tredje ledd

§ 1-3

§ 2-2 fjerde ledd

§ 2-5 annet ledd

§ 2-6 fjerde ledd

§ 2-7 fjerde ledd

§ 2-8 første og annet ledd

§ 2-11 tredje ledd

§ 3-1 fjerde ledd

§ 3-2 annet ledd

§ 3-3 tredje og fjerde ledd

§ 3-6 tredje ledd

§ 3-7 første ledd

§ 3-9 sjette ledd

§ 3-11 ellevte ledd

§ 3-13 sjette ledd

§ 3-14 fjerde ledd

§ 3-16 første og tredje ledd

§ 3-17 første ledd

§ 3-19 annet ledd

§ 3-21 tredje ledd

§ 3-22 tredje ledd

§ 7-2 første ledd

§ 7-5 første, femte, sjette og syvende ledd

§ 7-10

§ 8-1

§ 8-4

§ 8-6

§ 8-7

§ 8-8 første ledd

1Slik loven lyder etter 1. januar 2016, Lovdatas anm.