Delegering av myndighet etter forskrift om krav til kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner § 14

DatoFOR-2015-12-07-1412
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 13
Ikrafttredelse07.12.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2008-06-10-580-§14, LOV-1992-07-17-100-§5-10
Kunngjort10.12.2015   kl. 15.00
KorttittelDeleg. av myndighet etter forskrift om internkontroll i inst.

Hjemmel: Fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 7. desember 2015 med hjemmel i forskrift 10. juni 2008 nr. 580 om kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner § 14 og lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven) § 5-10. 

Etter forskrift 10. juni 2008 nr. 580 om kvalitet og internkontroll i barneverninstitusjoner § 14 avgjør Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet søknader om dispensasjon fra kravene i forskriften.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har besluttet at myndigheten delegeres videre til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet med virkning fra 7. desember 2015. Bufdir skal holde departementet orientert om avgjørelser som fattes.