Delegering av myndighet til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet etter ekteskapsloven og brudvigjingslova

DatoFOR-2015-12-11-1667
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
EndrerFOR-2002-04-01-1090
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1991-07-04-47-§16, LOV-1991-07-04-47-§18a, LOV-1955-06-30-20-§11, LOV-1967-02-10
Kunngjort23.12.2015   kl. 15.30
KorttittelDelegering av myndighet til BUFDIR etter ekteskapsloven og brudvigjingslova

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 11. desember 2015 med hjemmel i lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap § 16 og § 18a, lov 30. juni 1955 nr. 20 om når norsk tenestemakt kan halda brudvigjing i utlandet og utenlandsk tenestemakt i Noreg § 11 og lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) kapittel VI.

I

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet gjør følgende delegeringsbeslutning:

Departementets myndighet til å behandle klager på fylkesmannens vedtak etter lov 4. juli 1991 nr. 47 om ekteskap (ekteskapsloven) § 16 andre ledd og § 18a andre ledd og lov 30. juni 1955 nr. 20 om når norsk tenestemakt kan halda brudvigjing i utlandet og utenlandsk tenestemakt i Noreg (brudvigjingslova) § 11 tredje ledd, delegeres til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

II

Andre ledd siste strekpunkt i delegeringsbeslutning av 1. april 2002 nr. 1090 om delegering av myndighet til Statens ungdoms- og adopsjonskontor etter lov om ekteskap § 1, § 2, § 3, § 12 første ledd bokstav a, § 16, § 20, § 21 og § 22, oppheves.

III

Vedtaket trer i kraft 1. januar 2016.