Ikrafttredelse og overgangsregler til lov 22. mai 2015 nr. 31 om endringer i tjenestepensjonsloven mv. (uførepensjon)

DatoFOR-2015-12-15-1480
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2015 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
EndrerLOV-1980-06-13-24, LOV-2000-03-24-16, LOV-2000-11-24-81, LOV-2005-12-21-124, LOV-2013-12-13-106
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2015-05-22-31, LOV-2000-03-24-16
Kunngjort16.12.2015   kl. 14.55
KorttittelIkrafttr. og overgangsregler til lov 2015:31, endr tjenestepensjonsl

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2015 med hjemmel i lov 22. mai 2015 nr. 31 om endringer i tjenestepensjonsloven mv. (uførepensjon) del VI nr. 1 og 2 og delegeringsvedtak 22. mai 2015 nr. 545.

I

Lov 22. mai 2015 nr. 31 om endringer i tjenestepensjonsloven mv. (uførepensjon) trer i kraft 1. januar 2016.

II

1.Uførepensjonsordninger etter foretakspensjonsloven kapittel 6 skal opphøre innen 31. desember 2016. Opphør er uten innvirkning for rett til uførepensjon som oppstod før avtalens opphør. Bestemmelser som tilsvarer foretakspensjonsloven § 6-1 til § 6-5 skal gjelde for rettigheter til uførepensjon som utgår fra disse uførepensjonsordningene.
2.Ved overgang fra eksisterende til ny uførepensjonsordning skal sykmeldte, og delvis uføre arbeidstakere hva gjelder den arbeidsdyktige delen vurdert i forhold til fulltidsstilling, tas opp i den nye ordningen uten at det innhentes nye helseopplysninger.
3.Bestemmelsene i tjenestepensjonsloven § 8-8 annet ledd annet og tredje punktum om fradrag i uførepensjonen gjelder til 1. januar 2017. Fradraget gjøres ved utbetaling og tilføres premiefondet, jf. foretakspensjonsloven § 10-2 første ledd bokstav d.

III

Dette vedtaket trer i kraft 1. januar 2016.