Delegering av Finansdepartementets myndighet etter forskrift 16. desember 1975 nr. 1 om dokumentavgift § 1-4 annet ledd annet punktum til Skattedirektoratet

DatoFOR-2015-12-15-1680
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2015 hefte 15
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
EndrerFOR-2010-04-30-624
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1975-12-16-1-§1-4
Kunngjort23.12.2015   kl. 15.30
KorttittelDeleg. av myndighet til Skattedirektoratet etter dokumentavgiftsforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 15. desember 2015 med hjemmel i forskrift 16. desember 1975 nr. 1 om dokumentavgift § 1-4 annet ledd annet punktum.

I

Finansdepartementets myndighet etter forskrift om dokumentavgift § 1-4 annet ledd annet punktum til å frita fra lovbestemt taushetsplikt for å stille til rådighet materiale som trengs til vitenskapelig forskning av samfunnsmessig interesse, delegeres til Skattedirektoratet for så vidt gjelder saker på direktoratets forvaltningsområde.

Myndigheten kan ikke delegeres videre.

II

Delegeringen trer i kraft 1. januar 2016. Fra samme tidspunkt oppheves delegeringsvedtak 30. april 2010 nr. 624.