Delegering av myndighet etter sjøloven § 202 tredje ledd til Nærings- og fiskeridepartementet

DatoFOR-2015-12-18-1580
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 14
Ikrafttredelse18.12.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§12, LOV-1994-06-24-39-§202
Kunngjort18.12.2015   kl. 15.50
KorttittelDeleg. av myndighet etter sjøloven § 202 tredje ledd

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 18. desember 2015 med hjemmel i Kongeriket Norges Grunnlov 17. mai 1814 § 12 annet ledd og lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) § 202 tredje ledd. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet. 

Departementets kompetanse etter sjøloven § 202 tredje ledd legges til Nærings- og fiskeridepartementet.