Vedtak om etablering av Direktoratet for e-helse og Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) og andre organisatoriske endringer i den sentrale helseforvaltningen

DatoFOR-2015-12-18-1589
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1814-05-17-§12
Kunngjort18.12.2015   kl. 15.50
KorttittelVedtak om organisatoriske endringer i helseforvaltningen

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 18. desember 2015 med hjemmel i Kongeriket Norges Grunnlov 17. mai 1814 § 12. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet. 

1.Direktoratet for e-helse etableres under Helse- og omsorgsdepartementet.
2.Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) etableres under Helse- og omsorgsdepartementet.
3.Sekretariatene for Pasientskadenemnda, Klagenemnda for behandling i utlandet, Preimplantasjonsdiagnostikknemnda og Statens helsepersonellnemnd innlemmes i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.
4.Statens strålevern innlemmes som en etat i Helsedirektoratet.
5.Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) innlemmes i Helsedirektoratet.
6.Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (NAKS) innlemmes i Folkehelseinstituttet.
7.Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) innlemmes i Folkehelseinstituttet.
8.Sekretariatet for Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) innlemmes i Folkehelseinstituttet.
9.Vedtakene trer i kraft 1. januar 2016.