Delegering av myndighet fra Helse- og omsorgsdepartementet til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

DatoFOR-2015-12-18-1741
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
EndrerFOR-2010-03-18-425
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-06-15-93-§5
Kunngjort29.12.2015   kl. 16.15
KorttittelDeleg. av myndighet til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 18. desember 2015 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. (helseforetaksloven) § 5.

I

Helse- og omsorgsdepartementet delegerer følgende myndighet til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten: 

Lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. (helseforetaksloven)

Myndighet som klageinstans etter § 5 første ledd tredje punktum for vedtak fattet av helseforetakene, bortsett fra vedtak fattet ved behandling av innsynsbegjæring etter lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova).

II

Vedtaket trer i kraft fra 1. januar 2016.

Fra samme tid oppheves:

Delegeringen av myndighet til Helsedirektoratet som klageinstans etter helseforetaksloven § 5, jf. delegeringsvedtak 18. mars 2010 nr. 425 om delegering av myndighet fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet punkt I.