Delegering av myndighet fra Helse- og omsorgsdepartementet til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

DatoFOR-2015-12-18-1741
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endretFOR-2016-12-13-1596 fra 01.01.2017
EndrerFOR-2010-03-18-425
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-06-15-93-§5
Kunngjort29.12.2015   kl. 16.15
KorttittelDeleg. av myndighet til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 18. desember 2015 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. (helseforetaksloven) § 5.
Endringer: Endret ved vedtak 13 des 2016 nr. 1596 (i kraft 1 jan 2017).

I

Helse- og omsorgsdepartementet delegerer følgende myndighet til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten: 

Lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. (helseforetaksloven)

Myndighet som klageinstans etter § 5 første ledd tredje punktum for vedtak fattet av helseforetakene, bortsett fra vedtak fattet ved behandling av innsynsbegjæring etter lov 19. mai 2006 nr. 16 om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova). 

Lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven)

Helse- og omsorgsdepartementets myndighet til å utøve statens partsstilling i sivile søksmål etter tvisteloven § 2-5 delegeres til direktøren i Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage) for så vidt gjelder saker etter folketrygdloven kapittel 5.

-Direktøren i Helseklage gis fullmakt til å ivareta statens interesser i samarbeid med Regjeringsadvokaten, blant annet til å inngå forlik under rettsforhandlingene.
-Delegeringen omfatter saker om domstolsprøving av kjennelser fra Trygderetten og saker som ikke er gjenstand for anke til Trygderetten.
-Vedtaket gjelder for saker der stevning er inngitt fra og med 1. januar 2017.
0Endret ved vedtak 13 des 2016 nr. 1596 (i kraft 1 jan 2017).

II

Vedtaket trer i kraft fra 1. januar 2016.

Fra samme tid oppheves:

Delegeringen av myndighet til Helsedirektoratet som klageinstans etter helseforetaksloven § 5, jf. delegeringsvedtak 18. mars 2010 nr. 425 om delegering av myndighet fra Helse- og omsorgsdepartementet til Helsedirektoratet punkt I.