Delegering av myndighet etter tolloven § 9-5 første ledd

DatoFOR-2015-12-22-1835
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2015 hefte 17
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
EndrerFOR-1999-06-17-728
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-12-21-119-§9-5
Kunngjort05.01.2016   kl. 15.45
KorttittelDeleg. av myndighet etter tolloven § 9-5 første ledd

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 22. desember 2015 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) § 9-5 første ledd.

I

Departementets myndighet etter tolloven § 9-5 første ledd til å fatte vedtak om fritak for eller nedsettelse av tollkrav, herunder tilleggstoll og renter, delegeres til Tolldirektoratet.

Myndighetene kan videredelegeres.

II

Delegeringen trer i kraft fra 1. januar 2016. Fra samme tid oppheves vedtak 17. juni 1999 nr. 728 om delegering av myndighet etter Stortingets årlige avgiftsvedtak, dokumentavgiftsloven § 3, særavgiftsloven § 4 første ledd, tolloven § 9-5 annet ledd, merverdiavgiftsloven § 19-3 første ledd og motorkjøretøy- og båtavgiftsloven § 3 fjerde ledd.