Delegering av myndighet etter forvaltningsloven § 13d første ledd til Norges vassdrags- og energidirektorat

DatoFOR-2016-02-16-156
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2016 hefte 3
Ikrafttredelse16.02.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1967-02-10-§13d, FOR-2006-12-15-1456-§8
Kunngjort19.02.2016   kl. 15.10
KorttittelDeleg. av myndighet etter fvl. § 13d til NVE

Hjemmel: Fastsatt av Olje- og energidepartementet 16. februar 2016 med hjemmel i lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 13d første ledd, jf. forskrift 15. desember 2006 nr. 1456 til forvaltningsloven (forvaltningslovforskriften) § 8. 

Olje- og energidepartementets myndighet etter forvaltningsloven § 13d første ledd til å bestemme at opplysninger kan eller skal gis til bruk for forskning uten hinder av taushetsplikt etter § 13, delegeres i samsvar med forvaltningslovforskriften § 8 til Norges vassdrags- og energidirektorat for så vidt gjelder opplysninger i saker på direktoratets ansvarsområde.

Delegeringsvedtaket trer i kraft straks.