Ikraftsetting av lov 4. september 2015 nr. 85 om gjennomføring av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn (lov om Haagkonvensjonen 1996) samt undertegning og ratifikasjon av konvensjonen og utpeking av sentralmyndighet

DatoFOR-2016-03-04-217
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 3
Ikrafttredelse01.07.2016
Sist endret
EndrerLOV-1981-04-08-7, LOV-1992-07-17-100, LOV-1991-07-04-47
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2015-09-04-85
Kunngjort08.03.2016   kl. 14.45
KorttittelIkrafts. av lov 2015:85, om Haagkonvensjonen 1996 m.m.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 4. mars 2016 med hjemmel i lov 4. september 2015 nr. 85 om gjennomføring av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn (lov om Haagkonvensjonen 1996) § 13. Fremmet av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartement. 

1.Lov 4. september 2015 nr. 85 om gjennomføring av konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn (lov om Haagkonvensjonen 1996) ikraftsettes 1. juli 2016.
2.Konvensjon 19. oktober 1996 om jurisdiksjon, lovvalg, anerkjennelse, fullbyrdelse og samarbeid vedrørende foreldremyndighet og tiltak for beskyttelse av barn, undertegnes og ratifiseres med de forbehold og erklæringer som fremgår av vedlagte forslag.
3.Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet utpekes som sentralmyndighet i medhold av konvensjonens artikkel 29 nr. 1.

Vedlegg

Norge vil i medhold av artikkel 60 nr. 1 ta forbehold mot bruken av fransk, jf. artikkel 54 nr. 2.

Norge vil i medhold av artikkel 34 nr. 2 erklære at slike anmodninger som nevnt i Haagkonvensjonen 1996 artikkel 34 nr. 1 bare skal oversendes til dens myndigheter via dens sentralmyndighet.

Norge vil i medhold av artikkel 44 erklære at anmodninger etter artiklene 8, 9 og 33 skal rettes til sentralmyndigheten.