Endringer i departementsstrukturen og i ansvarsfordelingen mellom departementer

DatoFOR-2016-03-18-269
DepartementStatsministerens kontor
PublisertI 2016 hefte 4
Ikrafttredelse01.04.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
Hjemmel
Kunngjort18.03.2016   kl. 15.50
KorttittelEndr. i departementsstrukturen og ansvarsfordeling

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 18. mars 2016. Fremmet av Statsministerens kontor. 

1.Justis- og beredskapsdepartementet overtar ansvaret for Integreringsavdelingen fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
2.Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet skifter navn til Barne- og likestillingsdepartementet, forkortet BLD.
3.Justis- og beredskapsdepartementet skal ha ansvar for overførte lover i samsvar med et vedlagt forslag.
4.Delegasjon til departementene til å foreta de endringer i forskrifter, avtaler, instrukser og bestemmelser som er en nødvendig følge av omorganiseringen.
5.Endringene trer i kraft 1. april 2016.

Vedlegg. Oversikt over lover som Justis- og beredskapsdepartementet skal ha overført forvaltningsansvaret for

-Lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)
-Lov 10. juni 2005 nr. 51 om norsk statsborgerskap (statsborgerskapsloven).