Delegering av myndighet til Kystverket etter lov 15. august 2014 nr. 61 om losordningen

DatoFOR-2016-05-26-559
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 7
Ikrafttredelse26.05.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2014-08-15-61-§6, LOV-2014-08-15-61-§7, LOV-2014-08-15-61-§8, LOV-2014-08-15-61-§9, LOV-2014-08-15-61-§12, LOV-2014-08-15-61-§15, LOV-2014-08-15-61-§17
Kunngjort03.06.2016   kl. 14.15
KorttittelDeleg. av myndighet til Kystverket etter lov om losordningen

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 26. mai 2016 med hjemmel i lov 15. august 2014 nr. 61 om losordningen § 6 femte ledd, § 7 fjerde ledd, § 8 femte ledd, § 9 første og tredje ledd, § 12 andre ledd, § 15 andre og tredje ledd og § 17 tredje ledd. 

Samferdselsdepartementets myndighet til å treffe enkeltvedtak etter § 9 første ledd i lov 15. august 2014 nr. 61 om losordningen, delegeres til Kystverkets hovedkontor.

Samferdselsdepartementets myndighet til å fastsette forskrifter etter § 6 femte ledd, § 7 fjerde ledd, § 8 femte ledd, § 12 andre ledd, § 9 tredje ledd, § 15 andre og tredje ledd og § 17 tredje ledd i lov 15. august 2014 nr. 61 om losordningen, delegeres til Kystverkets hovedkontor.

Myndigheten til å treffe vedtak etter § 9 første ledd kan delegeres videre til Kystverket lostjenesten eller til Kystverkets regionkontorer.

Myndighet til å fastsette forskrifter som her er delegert til Kystverkets hovedkontor, kan ikke delegeres videre.