Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 27. mai 2016 med hjemmel i lov 27. mai 2016 nr. 14 om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven) § 16-1. Fremmet av Finansdepartementet. 

Ikraftsetting 1. januar 2017 av lov om skatteforvaltning (skatteforvaltningsloven).