Delt ikraftsetting av lov 27. mai 2016 nr. 17 om endringer i kirkeloven (omdanning av Den norske kirke til eget rettssubjekt m.m.)

DatoFOR-2016-05-27-532
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2016 hefte 7
Ikrafttredelse01.07.2016, 01.01.2017
Sist endret
EndrerLOV-1996-06-07-31
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2016-05-27-17
Kunngjort30.05.2016   kl. 15.20
KorttittelDelt ikrafts. lov 2016:17, endr kirkeloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 27. mai 2016 med hjemmel i lov 27. mai 2016 nr. 17 om endringer i kirkeloven (omdanning av Den norske kirke til eget rettssubjekt m.m.) del II. Fremmet av Kulturdepartementet. 

Delt ikraftsetting av lov 27. mai 2016 nr. 17 om endringer i kirkeloven (omdanning av Den norske kirke til eget rettssubjekt m.m.). Loven trer i kraft fra 1. januar 2017 med unntak av romertall I § 3 nr. 8 første og fjerde ledd, § 3 nr. 10 annet punktum og § 5 femte ledd, som trer i kraft 1. juli 2016.