Delegering av myndigheit etter sjøloven § 418a andre og tredje ledd, § 418b fjerde ledd og § 418c femte ledd

DatoFOR-2016-05-27-534
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 7
Ikrafttredelse27.05.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1994-06-24-39-§418a, LOV-1994-06-24-39-§418b, LOV-1994-06-24-39-§418c
Kunngjort30.05.2016   kl. 15.20
KorttittelDeleg. av myndigheit etter sjøloven

Heimel: Fastsett ved kgl.res. 27. mai 2016 med heimel i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven) § 418a andre og tredje ledd, § 418b fjerde ledd og § 418c femte ledd. Fremja av Justis- og beredskapsdepartementet. 

Delegering av myndigheit etter sjøloven § 418a andre ledd, § 418b fjerde ledd og § 418c femte ledd blir lagt til Nærings- og fiskeridepartementet.

Delegering av myndigheit etter § 418a tredje ledd blir lagt til Samferdselsdepartementet.