Delegering av myndigheit etter lov 27. mai 2016 nr. 16 om endringar i sjøloven (gjennomføring av europaparlaments- og rådforordning (EU) nr. 1177/2010 om båtpassasjerrettar) del II nr. 2

DatoFOR-2016-05-27-535
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 7
Ikrafttredelse27.05.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2016-05-27-16, jf. LOV-1994-06-24-39
Kunngjort30.05.2016   kl. 15.20
KorttittelDeleg. av myndigheit etter endringslov til sjøloven

Heimel: Fastsett ved kgl.res. 27. mai 2016 med heimel i 27. mai 2016 nr. 16 om endringar i sjøloven (gjennomføring av europaparlaments- og rådforordning (EU) nr. 1177/2010 om båtpassasjerrettar) del II nr. 2. Fremja av Justis- og beredskapsdepartementet. 

Delegering av myndigheit til å gje overgangsreglar etter del II nr. 2 i lova blir lagt til Justis- og beredskapsdepartementet.