Delegering av myndighet etter forsikringsvirksomhetsloven til Finanstilsynet

DatoFOR-2016-06-09-608
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2016 hefte 8
Ikrafttredelse09.06.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-10-44-§2-8, LOV-2005-06-10-44-§7-5, LOV-2005-06-10-44-§8-4, LOV-2005-06-10-44-§8-6, LOV-2005-06-10-44-§8-7, LOV-2005-06-10-44-§8-8, LOV-2005-06-10-44-§9-1, FOR-2015-11-13-1309
Kunngjort10.06.2016   kl. 14.50
KorttittelDeleg. av myndighet etter forsvl. til Finanstilsynet

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 9. juni 2016 med hjemmel i lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsvirksomhet (forsikringsvirksomhetsloven) § 2-8 annet ledd, § 7-5 sjette ledd annet punktum, § 8-4, § 8-6, § 8-7, § 8-8 og § 9-1 og delegeringsvedtak 13. november 2015 nr. 1309. 

Stortinget vedtok 7. april 2015 ny lov om finansforetak og finanskonsern, som ble sanksjonert 10. april 2015 og trådte i kraft 1. januar 2016. Vedtakelsen av finansforetaksloven omfattet også vesentlige endringer i forsikringsvirksomhetsloven. I tillegg er forsikringsvirksomhetsloven redaksjonelt omarbeidet, slik at en rekke bestemmelser er omredigert eller har fått ny paragrafnummerering. På grunn av endringene delegerer departementet myndighet til Finanstilsynet på nytt. I tillegg utvider Finansdepartementet delegeringen på noen områder.

Finansdepartementet delegerer herved til Finanstilsynet departementets myndighet til å treffe enkeltvedtak etter de bestemmelser som er angitt nedenfor.

Delegering av myndighet gjelder ikke for saker av viktighet og/eller prinsipiell karakter, herunder også dersom saken reiser enkeltspørsmål av viktighet og/eller prinsipiell karakter. Ved tvil om saken er av viktighet og/eller prinsipiell karakter skal Finanstilsynet forelegge saken for Finansdepartementet. Det presiseres at saker av viktighet og/eller prinsipiell karakter skal oversendes departementet for avgjørelse etter saksforberedelse. Delegering av myndighet gjelder heller ikke myndighet til å fatte vedtak som gjelder institusjoner av særlig betydning. 

Lov 10. juni 2005 nr. 44 om forsikringsvirksomhet

-§ 2-8 annet ledd: Sette andre vilkår for samtykke til sammenslåing, deling eller opphør av en pensjonskasse
-§ 7-5 sjette ledd annet punktum: Adgang til å forby bruk av premier i skadeforsikring som finnes ubetryggende eller urimelige
-§ 8-4: Gjøre helt eller delvis unntak fra lovens bestemmelser for mindre gjensidige forsikringsforetak
-§ 8-6: Gjøre helt eller delvis unntak fra lovens bestemmelser for foretak som bare driver gjenforsikringsvirksomhet
-§ 8-7: Gjøre helt eller delvis unntak fra lovens bestemmelser for foretak som bare driver forsikring av krigsrisiko til sjøs
-§ 8-8 første ledd: Gjøre helt eller delvis unntak fra lovens bestemmelser for egenforsikringsforetak
-§ 9-1 ilegge tvangsmulkt.

Finanstilsynet skal på halvårlig basis oversende Finansdepartementet en rapport om utøvelse av delegert myndighet innenfor de ulike områdene, inkludert en redegjørelse for innholdet i den enkelte sak, herunder begrunnelsen for hvorfor saken ikke er viktig og/eller prinsipiell og ikke gjelder en institusjon av særlig betydning.