Delegering av Kongens myndighet etter forsikringsavtaleloven § 20-1 og finansavtaleloven § 4 til Justis- og beredskapsdepartementet og lov lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling § 8-8 til Finansdepartementet

DatoFOR-2016-06-17-704
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 9
Ikrafttredelse17.06.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1989-06-16-69-§20-1, LOV-1999-06-25-46-§4, LOV-2007-06-29-73-§8-8
Kunngjort20.06.2016   kl. 15.15
KorttittelDeleg. av myndighet til JD etter forsikringsavtaleloven og finansavtaleloven og til FD etter lov om eiendomsmegling

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 17. juni 2016 med hjemmel i lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (forsikringsavtaleloven) § 20-1, lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) § 4 og lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling § 8-8. Fremmet av Barne- og likestillingsdepartementet. 

Kongens myndighet etter lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler (forsikringsavtaleloven) § 20-1 og lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) § 4 delegeres til Justis- og beredskapsdepartementet. Kongens myndighet etter lov 29. juni 2007 nr. 73 om eiendomsmegling § 8-8 delegeres til Finansdepartementet.