Delegering av myndighet etter lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) til Landbruks- og matdepartementet

DatoFOR-2016-06-17-723
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2016 hefte 9
Ikrafttredelse17.06.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-06-11-79-§4
Kunngjort21.06.2016   kl. 16.00
KorttittelDelegering av myndighet etter produktkontrolloven til LMD

Hjemmel: Fastsatt ved kgl. res. 17. juni 2016 med hjemmel i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4 bokstav a. Fremmet av Klima- og miljødepartementet. 

1.Kongens myndighet etter lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4 bokstav a delegeres til Landbruks- og matdepartementet.
2.Tildelingen av myndighet til Landbruks- og matdepartementet etter § 4 bokstav a kommer i tillegg til og gjør ingen endring i den myndighet som tidligere er tildelt Klima- og miljødepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.