Delegering av myndighet etter energiloven til Norges vassdrags- og energidirektorat

DatoFOR-2016-06-27-824
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2016 hefte 9
Ikrafttredelse27.06.2016
Sist endret
EndrerFOR-2013-11-27-1386
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1990-06-29-50
Kunngjort30.06.2016   kl. 15.30
KorttittelDeleg. av myndighet etter energiloven til NVE

Hjemmel: Fastsatt av Olje- og energidepartementet 27. juni 2016 med hjemmel i lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven). 

Som følge av endringer i energiloven ved lov 27. mai 2016 nr. 18 og endringer i forskrift 18. desember 2009 nr. 1665 om energimerking av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg, endres departementets delegeringsvedtak til Norges vassdrags- og energidirektorat av 27. november 2013 nr. 1386.

Departementet delegerer all myndighet etter lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) til Norges vassdrags- og energidirektorat med følgende unntak:

Delegeringsvedtaket omfatter ikke departementets forskriftskompetanse etter energiloven med unntak av § 9-1, § 9-2, § 9-3 og § 9-5.

Forskrifter til energiloven fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat med hjemmel i tidligere delegeringsvedtak står ved lag.

Myndighet etter følgende bestemmelser i energiloven omfattes ikke av delegeringen:

Bestemmelse i energilovenTema
§ 3-1 hvor det i forskrift er fastsatt at vedtak fattes av Kongen i statsrådKonsesjon på anlegg
§ 3-4 tredje leddUnntak fra tilknytnings- og investeringsplikten for forbruk
§ 3-6Ekspropriasjon av elektriske anlegg
§ 4-2Utenlandsforbindelser
§ 4-4Omlegging av energibruk og energiproduksjon
§ 6-2 første og annet leddRasjonering
§ 9-1 siste leddBeslutning om å underlegge kraftforsyningen KBO

NVE utpekes som konsesjonsmyndighet etter § 2-1 og § 5-5, som beredskapsmyndighet etter kapittel 9 med unntak av § 9-1 siste ledd og som rasjoneringsmyndighet etter § 6-2 annet ledd.

Gjennomføring av rapportering etter energiloven § 10-1 tredje ledd annet punktum skal samordnes med departementet.

Delegeringsvedtaket trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves delegeringsvedtak 27. november 2013 nr. 1386.