Delegering av myndighet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet om fritak fra postlovens taushetsplikt etter Straffeprosessloven § 118 og tvisteloven § 22-3

DatoFOR-2016-07-28-946
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 10
Ikrafttredelse28.07.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-05-22-25-§118, LOV-1981-05-22-25-§230, LOV-2005-06-17-90-§22-3, LOV-2015-09-04-91-§30
Kunngjort29.07.2016   kl. 14.00
KorttittelDeleg. av myndighet til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 28. juli 2016 med hjemmel i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) § 118 og lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) § 22-3.

I

Samferdselsdepartementets myndighet til å gi fritak fra lovbestemt taushetsplikt for den som utfører tjeneste eller arbeid for tilbyder av posttjenester etter lov 17. juni 2005 nr. 90 om mekling og rettergang i sivile tvister (tvisteloven) § 22-3 og lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) § 118 og § 230 sammenholdt med § 118, delegeres herved til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Samferdselsdepartementets myndighet til å redegjøre for retten om grunnene for sitt standpunkt i sak om fritak fra lovbestemt taushetsplikt etter tvisteloven § 22-3 og straffeprosessloven § 118 og § 230 sammenholdt med § 118, delegeres herved til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Delegeringen gjelder myndighet til å gi fritak for taushetsplikt etter lov 4. september 2015 nr. 91 om posttjenester (postloven) § 30.

Myndigheten kan ikke delegeres videre.

II

Delegeringen trer i kraft straks.