Delvis ikraftsetting av lov 17. juni 2016 nr. 58 om endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II)

DatoFOR-2016-08-26-1005
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 12
Ikrafttredelse01.09.2016, 01.10.2016
Sist endret
EndrerLOV-2008-05-15-35
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2016-06-17-58
Kunngjort29.08.2016   kl. 13.40
KorttittelDelvis ikrafts. av lov 2016:58, endr utlendingsloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 17. juni 2016 med hjemmel i lov 17. juni 2016 nr. 58 om endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II) del IV. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet. 

1.Delvis ikraftsetting av lov 17. juni 2016 nr. 58 om endringer i utlendingsloven mv. (innstramninger II). Endringene i lov 15. mai 2008 nr. 35 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her § 9, § 32, § 34, § 66 første ledd, § 92, § 105, § 106, § 106a og ny § 94a trer i kraft 1. september 2016. Endringen i § 28 trer i kraft 1. oktober 2016.
2.Ny § 94a gjelder bare for avslagsvedtak truffet etter 1. september 2016. § 66 første ledd ny bokstav f gjelder bare for saker hvor utlendingen har reist inn og har blitt nektet realitetsbehandling etter 1. september 2016.