Delegering av myndighet til Justis- og beredskapsdepartementet etter straffeprosessloven § 57 annet ledd

DatoFOR-2016-09-30-1138
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2016 hefte 13
Ikrafttredelse30.09.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1981-05-22-25-§57
Kunngjort30.09.2016   kl. 15.10
KorttittelDeleg. av myndighet til JD etter straffeprosessloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 30. september 2016 med hjemmel i lov 22. mai 1981 nr. 25 om rettergangsmåten i straffesaker (Straffeprosessloven) § 57 annet ledd. Fremmet av Justis- og beredskapsdepartementet. 

Kongens myndighet etter straffeprosessloven av 22. mai 1981 nr. 25 § 57 annet ledd til å fastsette stedet for embetskontoret i forbindelse med denne grensejusteringen, delegeres til Justis- og beredskapsdepartementet.