Delegering av myndighet etter finansforetaksloven § 13-6 (7) annet punktum

DatoFOR-2016-10-21-1232
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2016 hefte 14
Ikrafttredelse21.10.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2015-04-10-17-§13-6
Kunngjort25.10.2016   kl. 14.20
KorttittelDeleg. av myndighet etter finansforetaksloven

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 21. oktober 2016 med hjemmel i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) § 13-6 sjuende ledd annet punktum. 

Finansdepartementet viser til delegeringsbrev 21. desember 2015 nr. 1803 og Finanstilsynets brev 19. oktober 2016 vedrørende delegering av kompetanse etter finansforetaksloven § 13-6 syvende ledd annet punktum.

Som Finanstilsynet viser til, gjelder delegeringsbrevet 21. desember 2015 nr. 1803 ikke institusjoner av særlig betydning. Etter Finansdepartementets vurdering er det hensiktsmessig at kompetansen til å fatte enkeltvedtak etter § 13-6 syvende ledd annet punktum utøves av Finanstilsynet for alle institusjoner.

Finansdepartementet delegerer på denne bakgrunn herved kompetansen til å fatte enkeltvedtak etter finansforetaksloven § 13-6 syvende ledd annet punktum til Finanstilsynet også for institusjoner av særlig betydning.