📥
Original tekst

MARTINIE v. FRANCE (Norsk sammendrag)

InstansMenneskerettsdomstolen - Domstol (2. avdeling) - Avvisningsavgjørelse
Dato2004-01-13
PublisertEMDN-2000-58675-1.
Saksgang58675/00. Etterfølgende storkammeravgjørelse, EMD-2000-58675-2.
ViktighetsnivåCase Reports
KlagerMichel Martinie
InnklagetFrankrike
Konklusjon
Delvis tillatt fremmet
Delvis avvist.
VotumIkke separat votum
Artikler/stikkord
EMK art 6
EMK art 6 -1
EMK art 13
EMK prot 1 art 1 -
(art. 6) right to a fair trial
(art. 13) right to an effective remedy
(p1-1) protection of property
/
(art. 6) retten til en rettferdig rettergang
(art. 13) retten til et effektivt rettsmiddel
(p1-1) vern om eiendom
Rettspraksis
Francesco Lombardo v. Italy, judgment of 26 November 1992 no. 11519/85, Series A no. 249-B
Schouten and Meldrum v. the Netherlands, judgment of 9 December 1994 no. 19005/91, Series A no. 304, § 50
Pierre-Bloch v. France, judgment of 21 October 1997 no. 24194/94, Reports of Judgments and Decisions 1997-VI, § 51
Bottazzi v. Italy [GC], no. 34884/97, ECHR 1999-V
Pellegrin v. France [GC], no. 28541/95, ECHR 1999-VIII
Guisset v. France, no. 33933/96, ECHR 2000-IX
Logothetis v. Greece, no. 46352/99, 12 April 2001
Kress v. France [GC], no. 39594/98, § 76, ECHR 2001-VI
Ferrazzini v. Italy [GC], no. 44759/98, §§ 24, 29, ECHR 2001-VII
Bufferne v. France (dec.), no. 54367/00, ECHR 2002-III
Richard-Dubarry v. France (dec.), no. 53929/00, ECHR 2003
Henvisninger Menneskerettsloven (1999) EMKN A6, EMKN A13, EMKN P1 A1

Fakta:

Klageren er en fransk statsborger, som arbeider som regnskapsfører på en videregående skole. I 1987 ble det opprettet et senter på skolen som skulle gjøre det mulig for unge idrettsutøvere å fortsette skolegangen parallelt med trening. Rektoren for skolen var direktør for senteret, og klageren var generalsekretær og regnskapsfører.

Under en gjennomgang av regnskapene avsa det regionale revisjonskontoret en midlertidig avgjørelse om at klageren måtte oppdrive visse supplerende bevis. I oktober 1997 avsa revisjonskontoret en dom om at klageren skyldte skolen en pengesum. Klageren anket denne avgjørelsen til en revisjonsdomstol, som opprettholdt revisjonskontorets avgjørelse, med unntak av å nedsette summen klageren måtte betale. Klageren anket til den øverste forvaltningsdomstolen, som avviste anken.

Anførsler:

Klageren anførte at det forelå flere krenkelser av hans rett til en rettferdig rettergang etter artikkel 6. Klageren anførte også at hans rettigheter etter artikkel 13 hadde blitt krenket.

Staten imøtegikk klagerens anførsler, og anførte at klagen måtte avvises.

Domstolens vurderinger:

Domstolen behandlet om artikkel 6 (1) kom til anvendelse på forholdet. I denne saken var det spørsmål om hvorvidt den nasjonale prosessen berørte klagerens borgerlige plikter. Domstolen slo fast at om en plikt er 'borgerlig' ikke kan avgjøres kun ut fra klassifiseringen i nasjonal rett. Domstolen bemerket at temaet i denne saken først og fremst var å dekke tapet de lokale myndighetene var påført som følge av klagerens forsømmelse av å gjennomføre de kontrollene han var forpliktet til. Klageren var derfor involvert i en økonomisk tvist med de lokale myndighetene, og hans posisjon lignet på posisjonen til en som hadde pådratt seg et erstatningsansvar. Domstolen fant at de privatrettslige trekkene var de dominerende i denne saken, og at klagerens plikt var 'borgerlig' etter artikkel 6 (1). Domstolen konkluderte derfor med at artikkel 6 kunne anvendes i saken, og at statens anførsel om at klagen måtte avvises ikke kunne tas til følge.