📥
Original tekst

BERDZENISHVILI v. RUSSIA (Norsk sammendrag)

InstansMenneskerettsdomstolen - Domstol (1. avdeling) - Avvisningsavgjørelse
Dato2004-01-29
PublisertEMDN-2003-31697.
Saksgang31697/03
ViktighetsnivåCase Reports
KlagerLevan Valeryevich Berdzenishvili
InnklagetRussland
KonklusjonAvvist.
VotumIkke separat votum
Artikler/stikkord
EMK art 35
EMK art 35 -1 -
(art. 35) admissibility criteria
(art. 35-1) exhaustion of domestic remedies
(art. 35-1) effective domestic remedy
(art. 35-1) six month period
(art. 35-1) final domestic decision
/
(art. 35) saker som kan prøves
(art. 35-1) uttømming av nasjonale rettsmidler
(art. 35-1) effektivt nasjonalt rettsmiddel
(art. 35-1) seksmånedersperiode
(art. 35-1) endelig nasjonal avgjørelse
Rettspraksis
Akdivar and Others v. Turkey, judgment of 16 September 1996 no. 21893/93, Reports of Judgments and Decisions 1996-IV, § 65
Tumilovich v. Russia (dec.), no. 47033/99, 22 June 1999
Baybora and Others v. Cyprus (dec.), no. 77116/01, 22 October 2002 Eur. Comm. H.R. No. 10326/83, Dec. 6.10.83, D.R. 35, p. 218
No. 10626/83, Dec. 7.5.85, D.R. 42, p. 205
No. 12945/87, Dec. 4.4.90
Henvisninger Menneskerettsloven (1999) EMKN A35

Fakta:

Klageren er en russisk statsborger med georgisk opprinnelse. Klageren ble sammen med to andre siktet og dømt for drap i juni 2002. Dommen fra byretten ble opprettholdt av Høyesterett i september samme år. I mars 2003 begjærte klageren gjenåpning under henvisning til at byretten hadde ignorert den følelsesmessige påkjenningen han ble utsatt for på drapstidspunkt, samt andre formildende omstendigheter. Begjæringen ble avvist. Saken ble brakt inn for Domstolen 17. september 2003.

Anførsler:

Klageren anførte at dommen fra byretten innebar en krenkelse av artikkel 14. Han hevdet at de to andre som ble dømt fikk mildere straffer enn klageren på grunn av hans etniske opprinnelse og at dommen var diskriminerende.

Domstolens vurderinger:

Domstolen vurderte hvorvidt saken kunne prøves etter artikkel 35. Domstolen påpekte at regelen om uttømming av nasjonale rettsmidler forplikter den som ønsker å få saken sin prøvd for Domstolen til å benytte seg av nasjonale rettsmidler først. Kravet til uttømming av nasjonale rettsmidler er nært knyttet til seksmånedersfristen i artikkel 35(1). Domstolen uttalte at hensynet bak seksmånedersregelen er å verne om rettssikkerheten og sørge for at saker som reiser spørsmål knyttet til konvensjonen skal behandles innen rimelig tid. Tidspunktet for avslaget på begjæringen om gjenåpning var innenfor seksmånedersfristen, men fristen var oversittet når det gjaldt tidspunktet for Høyesteretts domsavsigelse. Domstolen uttalte videre at resultatet vil avhenge av hvorvidt gjenåpning skal anses som et rettsmiddel etter artikkel 35. Domstolen viste til tidligere praksis og uttalte at begjæring om ny prøving eller andre ekstraordinære rettsmidler normalt ikke skal inngå i vurderingen av anvendelsen av artikkel 35. Domstolen fant videre at det ikke var spesielle omstendigheter i denne saken som tilsa en motsatt konklusjon. Domstolen uttalte etter dette at den endelige avgjørelsen i den foreliggende saken var dommen avsagt av Høyesterett 18. september 2002, noe som innebar at seksmånedersfristen var oversittet. Domstolen konkluderte med at klagen måtte avvises under henvisning til artikkel 35(1) og (4).