📥
Original tekst

Case of RAHIMI v. GREECE (Norsk sammendrag ved UDI)

InstansMenneskerettsdomstolen - Domstol (1. avdeling) - Dom
Dato2011-04-05
PublisertEMDN-2008-8687.
Saksgang8687/08
Viktighetsnivå2
KlagerEivas Rahimi
InnklagetHellas
Konklusjon
Preliminary objection joined to merits and dismissed (non-exhaustion of domestic remedies)
Violation of Art. 3 (substantive aspect)
Violation of Art. 13
Violation of Art. 5-1-f
Violation of Art. 5-4
Non-pecuniary damage - award
/
Preliminære innsigelser behandlet sammen med sakens materielle del og avvist (ikke-uttømming av nasjonale rettsmidler)
Krenkelse av artikkel 3 (materielt aspekt)
Krenkelse av artikkel 13
Krenkelse av artikkel 5-1-f
Krenkelse av artikkel 5-4
Ikke-økonomisk skade - kompensasjon tilkjent.
VotumIkke separat votum
Artikler/stikkord
EMK art 3
EMK art 5
EMK art 5 -1
EMK art 5 -1-f
EMK art 5 -4
EMK art 13
EMK art 35
EMK art 35 -1
EMK art 41 -
(art. 35) admissibility criteria
(art. 35-1) exhaustion of domestic remedies
(art. 3) prohibition of torture
(art. 3) degrading treatment
(art. 13) right to an effective remedy
(art. 13) effective remedy
(art. 5) right to liberty and security
(art. 5-1-f) expulsion
(art. 5-4) review of lawfulness of detention
(art. 41) just satisfaction-{general}
/
(art. 35) saker som kan prøves
(art. 35-1) uttømming av nasjonale rettsmidler
(art. 3) forbud mot tortur
(art. 3) nedverdigende behandling
(art. 13) retten til et effektivt rettsmiddel
(art. 13) effektivt rettsmiddel
(art. 5) retten til frihet og sikkerhet
(art. 5-1-f) utsendelse
(art. 5-4) vurdering av lovligheten av frihetsberøvelsen
(art. 41) rimelig erstatning-{generell}
Rettspraksis
A. c. Royaume-Uni, 23 septembre 1998 no 25599/94, § 22, Recueil des arrêts et décisions 1998-VI
A.A. c. Grèce, no 12186/08, 22 juillet 2010
Amuur c. France, 25 juin 1996 no. 19776/92, § 41, Recueil 1996-III
Baranowski c. Pologne, no 28358/95, §§ 50-52, CEDH 2000-III
Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002
Cardot c. France, 19 mars 1991 no. 11069/84, § 34, série A nº 200
Castells c. Espagne, 23 avril 1992 no. 11798/85, § 27, série A nº 232
Chahal c. Royaume-Uni, 15 novembre 1996 no. 22414/93, Recueil 1996-V
Dalia c. France, 19 février 1998 no. 26102/95, § 38, Recueil 1998-I
Dougoz c. Grèce, no 40907/98, § 61, CEDH 2001-II
Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999-I
Kudla c. Pologne [GC], no 30210/96, §§ 92-94, CEDH 2000-XI
Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 2000-IV
M.S.S. c. Belgique et Grèce [GC], (no 30696/09, 21 janvier 2011
Mahdid et Haddar c. Autriche (déc.), no 74762/01, 8 décembre 2005
Mikadzé c. Russie, no 52697/99, § 108, 7 juin 2007
Mooren c. Allemagne [GC], no 11364/03, § 77, CEDH 2009-....
Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga c. Belgique, no 13178/03, §§ 53-54, CEDH 2006-XI
Natchova et autres c. Bulgarie [GC], nos 43577/98 et 43579/98, § 147, CEDH 2005-VII
Neulinger et Shuruk c. Suisse [GC], no 41615/07, § 135, 6 juillet 2010
Osman c. Royaume-Uni, 28 octobre 1998 no. 23452/94, § 116, Recueil 1998-VIII
Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, § 24, CEDH 2001-VII
Ramirez Sanchez c. France [GC], no 59450/00, § 119, CEDH 2006-IX
Riad et Idiab c. Belgique, nos 29787/03 et 29810/03, § 100, CEDH 2008-.. (extraits)
Ribitsch c. Autriche, 4 décembre 1995 no. 18896/91, § 32, série A no 336
S.D. c. Grèce, no 53541/07, 11 juin 2009
Saadi c. Royaume-Uni [GC], no 13229/03, CEDH 2008-...
Salah Sheekh c. Pays-Bas, no 1948/04, § 136, CEDH 2007-I (extraits)
Tabesh c. Grèce, no 8256/07, 26 novembre 2009
Tsivis c. Grèce (no 11553/05, §§ 18-20, 6 décembre 2007
Vaden c. Grèce (no 35115/03, §§ 30-33, 29 mars 2007
Van der Ven c. Pays-Bas, no 50901/99, § 47, CEDH 2003-II
Winterwerp c. Pays-Bas, 24 octobre 1979 no. 6301/73, § 37, série A no 33
Witold Litwa c. Pologne, no 26629/95, § 78, CEDH 2000-III
Z et autres c. Royaume-Uni [GC], no 29392/95, § 73, CEDH 2001-V
Henvisninger Menneskerettsloven (1999) EMKN A3, EMKN A5, EMKN A13, EMKN A35, EMKN A41

Rahimi v. Greece (art. 3, 5 og 13)

1. Saken gjelder

-Retur av en enslig mindreårig asylsøker fra Hellas til Afghanistan og internering i forvaringssenter (centre de rétention de Pagani) i Hellas. Domstolen finner at forholdene i interneringssenteret og det at myndighetene unnlot å ta ansvar for klageren, nådde en alvorlighetsgrad som må kategoriseres som umenneskelig behandling.
-Konklusjon: krenkelse av EMK artikkel 13 og artikkel 5(1) og 5(2) og 5(4), enstemmig kammeravgjørelse.
-Avgjørelsen er særlig relevant for fastsettelse av standard ved asylmottak/interneringssentre, og for vurdering av situasjonen i mottakerland i Dublin-saker.
-EMD avgjørelsen i sin helhet. (Kun tilgjengelig på fransk.) [Se øverst for originalfil, Lovdatas anm.]

2. Hovedpunkter i dommen

-Domstolen viste særlig til at greske myndigheter brukte standardtekst i utvisningsordrer vedrørende enslige mindreårige asylsøkere.
-Det forelå brudd på EMK artikkel 3 og EMK artikkel 13 på grunn av forholdene under interneringen samt greske myndigheters unnlatelser av å ta ansvar for en enslig mindreårig.
-Manglende tilgang til å klage på vedtak om frihetsberøvelsen og manglende tilgang til advokat utgjorde en krenkelse av EMK artikkel 5 (2) og 5 (4).

3. Nærmere om dommen og domstolens vurderinger

3.1 Faktum i saken

Klageren var en mindreårig afghansk asylsøker som søkte asyl i Hellas. Ved ankomst til Hellas den 19. juli 2007 ble klageren internert i interneringssenteret i Pagani. Han ble løslatt 21. juli 2007. Greske myndigheter fattet deretter et utvisningsvedtak som påla klageren å forlate Hellas. Klagerens søknad om asyl ble avslått i september 2007. Hans klage på asylvedtaket var til behandling i Hellas på tidspunktet EMD behandlet saken.

3.2 Klagerens anførsler for domstolen

Hellas hadde krenket EMK artikkel 3 (forbud mot tortur) og EMK artikkel 13 (retten til effektivt rettsmiddel). Han viste til det totale fraværet av støttetiltak og ordninger tilpasset mindreårige asylsøkere. Han anførte videre at han ikke hadde ledsager da han ble arrestert og plassert i interneringssenteret, og heller ikke etter at han ble løslatt. Han anførte at han ble plassert i et interneringssenter sammen med voksne asylsøkere. Han anførte at leveforholdene i Pagani-interneringssenteret krenket EMK artikkel 3. Han anførte videre en krenkelse av EMK artikkel 5(1) og 5(4) (retten til frihet og sikkerhet). Han viste til at greske myndigheter ignorerte fullstendig hans status som mindreårig asylsøker uten lovlig opphold i Hellas. Han påpekte at han ikke ble informert om arrestasjonsgrunnene eller klagemuligheter vedrørende frihetsberøvelsen.

3.3 Statens argumenter

Greske myndigheters hovedargument i saken var at klageren ikke kunne anses å være enslig asylsøker siden han kom til Hellas ledsaget av en fetter. I tillegg argumenterte greske myndigheter for at klageren ikke hadde uttømt alle nasjonale rettsmidler vedrørende fengselsforholdene. Staten hevdet at klageren hadde blitt informert om alle tilgjengelige rettsmidler for å kunne klage på frihetsberøvelsen. I den forbindelse viste Hellas til at klageren ble gitt informasjon om klagemulighetene i form av en brosjyre skrevet på arabisk.

3.4 Domstolens vurderinger av EMK artikkel 3

Domstolen vurderte først om klageren var å anses som enslig mindreårig asylsøker. Domstolen avviste statens argumenter om at klageren kom til Hellas ledsaget av en fetter. I vurderingen la domstolen særlig vekt på at greske myndigheter brukte standardtekst i utvisningsordrer vedrørende enslige mindreårige asylsøkere om at den mindreårige har en følgeperson som angis som fetter/familiemedlem i.e.: «il accompagne son cousin mineur». Under henvisning til rapporter fra UNHCR i Athen uttalte domstolen at den var kjent med at greske myndigheter brukte en slik standardtekst i utvisningsordrene for å definere den mindreårige som ledsaget (»accompagnés»), og ikke som enslig mindreårig, jf. punkt 70 i dommen:

«70. La Cour accorde aussi une importance particulière au fait que la mention «il accompagne son cousin mineur» apparaît comme un texte standard sur l'ordonnance d'expulsion. Elle rappelle que le Bureau d'Athènes du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a déjà relevé l'existence d'un texte standard sur les ordonnances d'expulsion, employé par les autorités grecques pour qualifier d'accompagnés des migrants mineurs qui étaient en fait non accompagnés.»

Statens argumentasjon om at klageren ikke hadde uttømt alle nasjonale rettsmidler vedrørende hans frihetsberøvelse ble avvist av domstolen. I vurderingen la domstolen særlig vekt på at klageren var en enslig mindreårig uten juridisk representant. I tillegg har klageren ikke kunnet forstå innholdet i den arabiske brosjyren han ble tildelt av greske myndigheter, siden han hadde farsi som morsmål, se punkt 79–80 i dommen.

Klageren ble etter løslatelsen overlatt til seg selv jf. rapporter fremlagt for domstolen. Greske myndigheters likegyldighet overfor klageren måtte ha forårsaket ham en dyp angst og bekymring, spesielt fra tidspunktet han ble løslatt til han fikk støtte av organisasjonen «Arsis» jf. opplysninger fremlagt av «Arsis» hvor det fremgikk at klageren etter løslatelsen hadde vanskeligheter med å sove uten lys og å snakke, samt at han hadde et raskt vekttap, se punkt 92 i dommen:

«92. Il ressort des éléments précédents que le requérant a été abandonné à lui-même après sa mise en liberté par les autorités grecques. Son hébergement et, en général, sa prise en charge ont été assurés uniquement par des organisations non gouvernementales locales à Lesbos ou à Athènes qui se sont penchées sur son cas avant et après son arrivée à Athènes. La Cour considère qu'en raison du comportement des autorités qui ont fait preuve d'indifférence à l'égard du requérant, celui-ci a dû subir une angoisse et une inquiétude profondes, notamment au moment de sa remise en liberté jusqu'en sa prise en charge par l'organisation « Arsis «. Sur ce point, la Cour prend note des affirmations de l'organisation « Arsis «, selon lesquelles le requérant, lors de son admission au centre d'hébergement pour mineurs, avait du mal à s'endormir sans lumière, parlait avec difficulté et présentait un fort amaigrissement.»

Under henvisning til blant annet Mubanzila Mayeka-dommen [no. 13178/03] (punkt 87) og M.S.S.-dommen [no. 30696/09] (punkt 93 og 94 i dommen) samt vurderingene ovenfor, konkluderte domstolen med at det forelå brudd på EMK artikkel 3 og EMK artikkel 13 på grunn av forholdene under interneringen samt greske myndigheters unnlatelser av å ta ansvar for en enslig mindreårig, se punkt 95–96 i dommen:

«95. Au vu de ce qui précède, la Cour considère que tant les conditions de détention auxquelles le requérant a été soumis au sein du centre de Pagani que les omissions des autorités de le prendre en charge, en tant que mineur non accompagné, suite à sa remise en liberté, équivalent à un traitement dégradant. Partant, il y a eu violation de l'article 3 de la Convention.

96. En outre, compte tenu des considérations ci-dessus au regard de la question de l'épuisement des voies de recours internes, la Cour conclut que l'Etat a aussi manqué à ses obligations découlant de l'article 13 de la Convention.»

Det forelå også en krenkelse av EMK artikkel 5(1), 5(2) og 5(4). Domstolen viste først til at frihetsberøvelsen av klageren ikke ble foretatt med hensyn til utsendelse til hjemlandet slik artikkel 5(1) foreskriver. Det at klageren ikke fikk tilgang til å klage på vedtaket om frihetsberøvelsen og tilgang til advokat utgjorde en krenkelse av EMK artikkel 5(2) og 5(4).