📥
Original tekst

Case of KORNEYKOVA and KORNEYKOV v. UKRAINE (Norsk sammendrag)

InstansMenneskerettsdomstolen - Domstol (5. avdeling) - Dom
Dato2016-03-24
PublisertEMDN-2012-56660.
Saksgang56660/12
Viktighetsnivå1
KlagerViktoriya Yuryevna Korneykova og Denis Yuryevich Korneykov
InnklagetUkraina
Konklusjon
Krenkelse av artikkel 3 - Forbud mot tortur (Artikkel 3 - Nedverdigende behandling
Umenneskelig behandling)(Materielt aspekt)
Krenkelse av artikkel 3 - Forbud mot tortur (Artikkel 3 - Nedverdigende behandling
Umenneskelig behandling)(Materielt aspekt)
Krenkelse av artikkel 3 - Forbud mot tortur (Artikkel 3 - Nedverdigende behandling)(Materielt aspekt)
Krenkelse av artikkel 3 - Forbud mot tortur (Artikkel 3 - Nedverdigende behandling)(Materielt aspekt)
Ikke-økonomisk skade - Kompensasjon tilkjent (Artikkel 41 - Ikke-økonomisk skade
Rimelig erstatning).
VotumIkke separat votum
Artikler/stikkord
EMK art 3
EMK art 35
EMK art 41 -
(art. 3) prohibition of torture
(art. 3) degrading treatment
(art. 3) inhuman treatment
(art. 35) admissibility criteria
(art. 41) just satisfaction-{general}
(art. 41) just satisfaction
(art. 41) non-pecuniary damage
/
(art. 3) forbud mot tortur
(art. 3) nedverdigende behandling
(art. 3) umenneskelig behandling
(art. 35) saker som kan prøves
(art. 41) rimelig erstatning-{generell}
(art. 41) rimelig erstatning
(art. 41) ikke-økonomisk skade
Rettspraksis
Aleksanyan v. Russia, no. 46468/06, § 140, 22 December 2008
Dougoz v. Greece, no. 40907/98, § 46, ECHR 2001-II
Enache v. Romania, no. 10662/06, § 68, 1 April 2014
Gubin v. Russia, no. 8217/04, § 56, 17 June 2010
Henaf v. France, no. 65436/01, §§ 50-53, ECHR 2003 XI
Holomiov v. Moldova, no. 30649/05, § 117, 7 November 2006
Hummatov v. Azerbaijan, nos. 9852/03 and 13413/04, 29 November 2007
Idalov v. Russia [GC], no. 5826/03, § 94, 22 May 2012
Irakli Mindadze v. Georgia, no. 17012/09, § 25, 11 December 2012
Kadiķis v. Latvia (no. 2), no. 62393/00, § 55, 4 May 2006
Kalashnikov v. Russia, no. 47095/99, § 95, ECHR 2002 VI
Khudobin v. Russia, no. 59696/00, § 83, ECHR 2006-XII
Khudoyorov v. Russia, no. 6847/02, § 113, ECHR 2005 X (extracts)
Kleuver v. Norway (dec.), no. 45837/99, 30 April 2002
McCann and Others v. the United Kingdom, 27 September 1995 no. 19009/04, § 220, Series A no. 324
Melnik v. Ukraine, no. 72286/01, §§ 104-106, 28 March 2006
Okhrimenko v. Ukraine, no. 53896/07, § 98, 15 October 2009
Popov v. Russia, no. 26853/04, § 211, 13 July 2006
Raninen v. Finland, 16 December 1997 no. 20972/92, § 56, Reports of Judgments and Decisions 1997 VIII
Salakhov and Islyamova v. Ukraine, no. 28005/08, §§ 155 and 156, 14 March 2013
Sarban v. Moldova, no. 3456/05, § 79, 4 October 2005
Stepuleac v. Moldova, no. 8207/06, § 55, 6 November 2007
Svinarenko and Slyadnev v. Russia, [GC], nos. 32541/08 and 43441/08, § 138, ECHR 2014 (extracts)
Visloguzov v. Ukraine, no. 32362/02, § 45, 20 May 2010
Vitkovskiy v. Ukraine, no. 24938/06, §§ 120 and 121, 26 September 2013
Vlasov v. Russia, no. 78146/01, § 96, 12 June 2008
X v. Latvia [GC], no. 27853/09, § 95, ECHR 2013
Henvisninger Menneskerettsloven (1999) EMKN A3, EMKN A35, EMKN A41

Saken omhandler:

Saken handler om hvorvidt soningsforholdene og behandlingen av en kvinnelig fange og hennes nyfødte sønn var i strid med forbudet mot umenneskelig og nedverdigende behandling i artikkel 3.

Fakta:

Klagerne var to ukrainske statsborgere, som var mor og sønn. Førsteklageren ble arrestert i januar 2012, og hun var da i femte måned av graviditeten med andreklageren. I mai 2012 ble klageren fraktet til en fødselsklinikk, hvor hun fødte andreklageren. Tre kvinnelige fangevoktere bevoktet klageren til enhver tid. Ifølge staten var klageren aldri fastlenket eller i håndjern i løpet av oppholdet på fødselsklinikken. Ifølge klageren hadde hun vært fastlenket hele tiden, bortsett fra selve fødselen.

Etter noen dager ble klagerne utskrevet fra fødselsklinikken, og ført tilbake til fengselet. Førsteklageren påstod at cellen hun var plassert i sammen med andreklageren var kald og fuktig, uten tilstrekkelig tilgang på vann, og at de hygieniske forholdene var utilstrekkelige. Hun fikk lufteturer på omtrent ti minutter per dag, men ikke hver dag. Staten påstod at den aktuelle cellen var spesielt utformet for gravide innsatte og innsatte med barn, og at fasilitetene var tilfredsstillende. Staten mente at andreklageren hadde fått medisinsk oppfølging flere ganger etter utskrivingen fra fødselsklinikken, noe klageren bestred. Førsteklageren ble plassert i et metallbur i flere rettsmøter i perioden fra april til november 2012, noe som ble bekreftet av dommeren som hadde hatt ansvaret for førsteklagerens sak.

Førsteklageren ble løslatt i november 2012. I desember samme år klaget hun til fengselsmyndighetene om soningsforholdene, men klagen ble avvist som ubegrunnet. Hun klaget deretter til statsadvokaten, som igangsatte etterforskning. Etterforskningen ble henlagt i april 2013.

Anførsler:

Klagerne anførte at de hadde blitt behandlet i strid med artikkel 3 i løpet av fengselsoppholdet, under henvisning til at hun ble lenket fast i fødselsklinikken, at soningsforholdene ikke var gode nok og at hun ble holdt i et bur under rettsmøter.

Staten imøtegikk klagerens anførsler.

Domstolens vurderinger:

Domstolen behandlet først klagerens anførsel om at fastlenkingen i fødselsklinikken var i strid med artikkel 3. Domstolen bemerket innledningsvis at partene var uenige om hvorvidt klageren hadde blitt utsatt for fastlenking i fødselsklinikken. På grunnlag av de bevisene som var framlagt fant Domstolen at det var tilstrekkelig fastslått at klageren hadde vært fastlenket i fødselsklinikken, over en tidsperiode på fire dager. Domstolen viste til tidligere praksis, hvor Domstolen har konkludert med at å holde syke eller ellers sårbare personer fastlenket eller i håndjern er uforholdsmessig, og innebærer en utilbørlig ydmykelse. Domstolen bemerket at det var vanskelig å tenke seg at klageren ville ha oppført seg voldelig eller forsøke å rømme, med tanke på tilstanden hennes. Domstolen konstaterte at fastlenkingen av klageren hadde fortsatt også etter fødselen, når hun var spesielt sårbar. Domstolen la også vekt på at klageren hadde blitt bevoktet av tre vakter til enhver tid, noe som ville vært tilstrekkelig til å håndtere eventuelle risiki. Domstolen konkluderte enstemmig med at fastlenkingen utgjorde umenneskelig og nedverdigende behandling, i strid med artikkel 3.

Domstolen vurderte videre klagerens anførsel om at soningsforholdene krenket artikkel 3. Domstolen behandlet først de fysiske soningsforholdene. Domstolen bemerket at partene var uenige om flere sider av klagerens soningsforhold, og at begge baserte seg på uttalelser fra andre fanger, som noen ganger motsa hverandre. Domstolen fant at en uttalelse fra klageren om at hun var fornøyd med soningsforholdene, ikke kunne legges til grunn uten videre. Klageren hadde vært i en sårbar posisjon, ettersom hun var fengslet på tidspunktet for uttalelsen. Domstolen fant det tilstrekkelig bevist at klageren ble holdt fengslet i en lys celle i god stand. Domstolen konstaterte at klagerens påstand om manglende varmtvann og uregelmessig forsyning av kaldt vann var detaljert, og underbygget av uttalelser fra flere fanger. Domstolen understreket at tilstrekkelig hygieniske forhold er særlig viktig for et nyfødt barn og en ammende mor. Domstolen fant det også tilstrekkelig bevist at klageren ikke fikk tilstrekkelig og sunn mat i fengselet til å dekke hennes behov som ammende mor. Domstolen fant at den samlede effekten av førsteklagerens feilernæring, mangelfulle hygieneforhold for førsteklageren og hennes nyfødte sønn, samt utilstrekkelige lufteturer, var nok til å medføre fysisk og psykisk lidelse for førsteklageren, og at soningsforholdene derfor utgjorde umenneskelig og nedverdigende behandling av klagerne. Domstolen vurderte deretter andreklagerens medisinske behandling. Domstolen fant det bevist at andreklageren ikke hadde blitt undersøkt av lege fra 28. juni til 10. september 2012, og at dette var tilstrekkelig til å konkludere med at helsehjelpen var utilstrekkelig, tatt i betraktning andreklagerens unge alder. Domstolen konkluderte derfor enstemmig med at soningsforholdene krenket klagernes rettigheter etter artikkel 3.

Domstolen behandlet deretter klagerens anførsel om at plasseringen i et metallbur under rettsmøter krenket artikkel 3. Domstolen viste til Svinarenko and Slyadnev v. Russia [GC] (no. 32541/08 og 43441/08), hvor Domstolen kom til at det å holde noen i et metallbur under en rettssak var nedverdigende av natur, og i seg selv en krenkelse av artikkel 3. Domstolen bemerket at klageren hadde blitt holdt i et metallbur i alle rettsmøter i saken hennes, og at ingen rettferdiggjørelse av tiltaket ble vurdert. Domstolen konkluderte enstemmig med at plasseringen i metallbur utgjorde en krenkelse av førsteklagerens rettigheter etter artikkel 3.