Forskrift om døgndeling for torskefisket med garn, snurrevad og snurpenot, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1960-01-29-2
PublisertI 1960 s 83, II 1960 s 42
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forSør-Trøndelag
HjemmelLOV-1955-06-17-§4
Kunngjort
KorttittelForskrift om døgndelt torskefiske, S.Tr.lag

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 28. januar 1960. 

I medhold av § 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeriene fastsettes følgende bestemmelser:

I.

I følgende områder i Sør-Trøndelag skal det være døgndeling for torskefisket med garn, snurrevad og snurpenot i tiden fra og med 1. februar til og med 30. april:

1.Valsfjorden, Nes herred, innenfor en rett linje fra Valsholmen lykt til Hellemsvik,
2.Røstkvervet, Heim herred, innenfor en rett linje fra Bjørknesodden til Hesthagaskjæret og videre til Vågsnenodden,
3.Hellfjorden, Roan herred, innenfor en rett linje fra Klaksneset til Takneset og videre til Spelodden og
4.Bjugnfjorden, Bjugn herred, innenfor en rett linje trukket fra Bymannen over Tønnesflua i Engsnes.
A.I nevnte områder og tidsrom er fiske med snurrevad og snurpenot kun tillatt til følgende tider:

Fra og med 15. februar til og med 14. mars fra kl. 9.00 til kl. 16.00.

Fra og med 15. mars til og med 30. april fra kl. 7.00 til kl. 18.00.

B.I den tid fisket med snurrevad og snurpenot er tillatt, er det forbudt å sette garn eller å ha garn stående i sjøen, unntatt når strøm eller uvær har hindret trekking av garnene.

II.

Denne resolusjon trer i kraft straks og gjelder inntil videre. Samtidig oppheves kgl. res. av 17. januar 1958, jfr. kgl. res. av 8. januar 1960.